Algemene voorwaarden

Bedrukt ®
T +31 591 224672
F +31 848 372 778
Kvk 20.116.229
BTW NL.8135.97.213.B.01

Artikel 1. Algemeen

1.1 Op al onze leveringen en diensten zijn de volgende verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing. Voordat de overeenkomst tot stand komt, dient u de algemene voorwaarden te aanvaarden.
1.2 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
1.3 De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
1.4 Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Bedrukt onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.

Artikel 2. Prijzen en kortingen

2.1 Alle genoemde prijzen in het productoverzicht zijn in Euro’s, exclusief 21,0 % BTW en exclusief verzendkosten.
2.2 Indien meerdere prijskortingen of acties van toepassing zijn op dezelfde bestelling kan er slechts aanspraak worden gemaakt op één korting, dan wel één actie. Er zal in dit geval door Bedrukt altijd gekozen worden voor die korting of actie die het meeste voordeel oplevert voor de klant, hetgeen aan Bedrukt ter beoordeling is.
2.3 Bedrukt zal na totstandkoming van een overeenkomst de prijzen niet verhogen, met uitzondering van prijsverhogingen als gevolg van wettelijke bepalingen. In dit geval heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 3. Verzendkosten

3.1 Voor verzending van de producten brengt Bedrukt bezorgkosten in rekening.
3.2 De hoogte van de bezorgkosten zijn afhankelijk van het gewicht en worden op de uiteindelijke factuur vermeldt..

Artikel 4. Betaling

4.1 Elke bestelling wordt in pas in behandeling genomen na ontvangst van de betaling, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen. Tenzij anders overeengekomen kan de klant betalen:
4.2 middels een overschrijving via bank- of girorekening. De betaling dient volledig binnen 7 kalenderdagen na de besteldatum te zijn voldaan, waarna de bestelling in behandeling zal worden genomen. Mocht Bedrukt de betaling na afloop van deze termijn niet hebben ontvangen, dan heeft Bedrukt het recht zonder overleg de bestelling te doen vervallen, waarbij er geen recht op restitutie van het betaalde is.

Artikel 5. Levering

5.1 Bedrukt streeft er naar alle artikelen binnen 14 werkdagen na ontvangst van de betaling ter verzending aan te bieden bij de verzender.
5.2 Mocht om een of andere reden aanbieding bij de verzender binnen 14 werkdagen niet mogelijk zijn dan wordt de klant per e-mail in kennis gesteld van de verlengde levertermijn.
5.3 De verzender bezorgt in de regel de volgende dag, mits het afleveradres binnen Nederland is. Verzending buiten Nederland zal langer duren.
5.4 Indien een artikel tijdelijk niet op voorraad is dan wordt de klant hiervan op de hoogte gebracht. Indien Bedrukt de bestelling binnen 30 dagen niet dan wel slechts gedeeltelijk kan uitvoeren, wordt de klant hiervan op de hoogte gesteld.

Artikel 6. Retourneren

6.1 Gezien de persoonlijke aard van de producten is herroepingrecht uitgesloten.
6.2 Indien de geleverde goederen niet conform de overeenkomst zijn, dient de klant de eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen binnen 7 kalenderdagen na ontvangst te melden bij het bedrijf. Het is raadzaam dat de koper de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst inspecteert en daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd schriftelijk te laten melden
6.3 Na ontvangst van de retourzending bepaalt Bedrukt definitief of de klacht gegrond is. Indien zo, zal Bedrukt het gebrek verhelpen, of het artikel vervangen.
6.4 Retourzendingen worden niet in behandeling genomen indien:
· er geen contact is geweest met de klantenservice vooraf
· de kleding gedragen en/of gewassen is
· de klant zelf heeft getracht een gebrek te herstellen
· de klant de gebruiksinstructies niet correct heeft opgevolgd
6.5 Indien de klant een (deels) verkeerde bestelling heeft ontvangen zal Bedrukt zorgdragen voor het verzenden van de juiste artikelen.
6.6 Annuleren van een bestelling is niet mogelijk.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1 Alle producten die in het assortiment van Bedrukt zijn opgenomen voldoen aan strenge eisen. De afgeleverde artikelen bezitten die eigenschappen die u op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten. Eventuele klachten kunt u schriftelijk aan ons voorleggen.
7.2 De inhoud van de website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Kennelijke typefouten worden voorbehouden.
7.3 Kennelijke tik-, zet- en drukfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden gecommuniceerd worden voorbehouden. Indien zich dit voordoet dan zal de prijs door Bedrukt zo spoedig mogelijk worden aangepast.
7.4 Er kunnen kleurafwijkingen optreden ten gevolge van beeldschermkwaliteit.
7.5 Er wordt getracht de afbeeldingen zo nauwgezet mogelijk overeen te laten komen met de werkelijkheid, desalniettemin kunnen de kleur, positie en grootte van de daadwerkelijke bedrukking op een kledingstuk afwijken van hoe de bedrukking op de website wordt weergegeven.
7.6 De klant wordt geacht zeer zorgvuldig te werk te gaan omtrent de tekstuele en/of visuele inhoud welke de klant zelf samenstelt. De klant zal geen inhoud aanbieden welke in strijd is met de Nederlandse wetgeving.
7.7 Bedrukt zal trachten fouten, gemaakt door de klant, bij het plaatsen van tekst en/of afbeelding op website tijdig te ontdekken en te communiceren naar de klant, maar kan hiervoor geen garantie geven.
7.8 De aangeboden producten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig mogelijk als de redelijkheid vereist en waarbij het commerciële oogmerk duidelijk moet blijken.
7.9 Indien de klant een eigen afbeelding doorgeeft of anderszins invloed op het product uitoefent (tekstpersonalisering), verzekert de klant ten opzichte van Bedrukt dat de tekst en geen rechten van derden op het motief rusten. Eventuele inbreuken op auteurs-, persoonlijkheids- of handelsnaamrecht komen in dat geval volledig voor rekening van de klant. De klant verzekert eveneens dat hij door de individualisering van het product geen inbreuk maakt op andere rechten van derden.
7.10 De matentabel welke getoond wordt op de website van is slechts een indicatief hulpmiddel.
7.11 De maatvoering kan per merk en zelfs binnen een merk per artikel verschillen en onderling afwijken.
7.12 De klant wordt geacht een door Bedrukt geleverd product alleen te gebruiken waar deze naar algemene richtlijnen en maatschappelijk aanvaarde normen voor is bedoeld.
7.13 Bedrukt houdt zich het recht voor bestellingen te weigeren die onuitvoerbaar zijn als gevolg van verkeerd gebruik van de website. Onder verkeerd gebruik wordt onder meer verstaan: het plaatsen of niet corrigeren van bedrukking die buiten het aangegeven bedrukbare gebied staat geplaatst, het uploaden van eigen afbeeldingen, welke niet voldoen aan de aangegeven kwaliteitseisen, het plaatsen van een bedrukking waarvan de inhoud in strijd is met de Nederlandse wet en alle overige zichtbare onjuistheden, waarvan redelijkerwijs van de klant verwacht mag worden dat hij deze corrigeert.

Artikel 8. Overmacht

In geval van overmacht is Bedrukt niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de klant ontstane schade, behoudens en voor zover Bedrukt als gevolg van de overmachtsituatie een voordeel heeft gehad dat hij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.

Artikel 9. Privacyverklaring

Bedrukt gebruikt persoonsgegevens van de klant alleen met het oog op het doel waarvoor ze zijn gegeven en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door Bedrukt gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling. Deze gegevens worden door Bedrukt vertrouwelijk behandeld en niet doorgegeven aan derden die niet betrokken zijn bij de bestelling, levering en betaling.

Artikel 10. Geschillen

Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product en/of dienst. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met Bedrukt op via de contactgegevens zoals deze op de website staan vermeldt. Uiterlijk binnen 30 dagen zullen wij op uw klacht reageren.

Artikel 11. Auteursrecht

Alle rechten zijn voorbehouden. Niets uit uitgaven, websites, e-mails, correspondentie of andere uitingen gedaan door Bedrukt mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van Bedrukt.